Veřejný zástupce

 

Každý z nás má možnost účastnit se a zapojit do tvorby územního plánu. Nenechávejte věci dojít do stádia, kdy účast občanů je obtížná a nedostatečná.  Zajímejte se o své okolí. Do tvorby územního plánu mohou zasahovat jak jednotliví vlastníci, tak široká veřejnost.

 

Občané mohou zvolit zástupce veřejnosti. Tím nejsou dotčena jejich osobní práva a mohou i nadále podávat jak námitky, tak připomínky samostatně. Mohou si zvolit i více zástupců veřejnosti.

 

Zástupce veřejnosti může podávat námitky, se kterými se zpracovatel územního plánu musí formálně a písemně vypořádat. Jinak občan, který podává připomínky na území, které většinou ovlivňuje širší vztahy v okolním území a s touto připomínkou se zpracovatel územního plánu lehce vyrovná výrokem akceptováno, neakceptováno, akceptováno částečně. Sami si dejte odpověď, jak asi bude s Vaší připomínkou naloženo.

 

Zástupce veřejnosti může podat podnět k přezkumu podané námitky, pokud jí nebude uspokojivě  vyhověno.

 

Zástupce veřejnosti může být občan dotčený na právech, fyzická osoba,  může jím být občanské sdružení, právnická osoba, může jím být kdokoliv, třeba obyvatel kraje. Je dobré zmocnit zástupce, ve kterého mají občané důvěru. Tímto zmocněním dávají zástupci veřejnosti určitý typ politického mandátu.

 

Zmocnitelé, kteří pověřují veřejného zástupce, musí mít trvalý pobyt na území města a být způsobilí k právním úkonům. Jako když se jde k volbám.

 

Ke zmocnění je nutné ve městě Říčany získat 200 a více podpisů zmocnitelů. Je vhodné zmocnění formulovat volněji, aby bylo možné použít i v opakovaném veřejném projednání. Dnes je na stole ve městě Říčany třetí veřejné projednání a opět nám bude tvrzeno, že se jedná o kosmetické změny.

 

Ke zmocnění nestačí jen získání patřičného počtu podpisů, občané mají uplatňovat „věcně shodnou připomínku“. Připomínka se týká shodného tématu.

 

Připomínky a námitky lze podávat až po zveřejnění připraveného návrhu, potom čas letí velmi rychle a je ho velmi málo.

 

Zástupce veřejnosti však nemá podle dosavadního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu možnost podat k soudu žalobu proti územnímu plánu nebo jeho části. Proti rozhodnutí o námitkách může zástupce podat podnět k přezkumu (tj. něco jako žádost o přezkoumání správnosti). Dále může podat proti tomuto rozhodnutí žalobu podle § 65 a násl. soudního řádu správního. Proti rozhodnutí o námitkách ale není možné podat odvolání ani rozklad. A nemůže podat ani žalobu na zrušení územního plánu.

 

Žalobu k soudu mohou podat Obce a dotčení vlastníci velmi snadno, kteří prokáží legitimu k podání.

 

V organizaci můžeme využít například pomoci Ekologického právního servisu http://www.eps.cz/. Vše je na nás občanech, jsme na jedné lodi, táhneme za jeden konec provazu. Jak velký bude na naší straně, ukáže naše soudržnost a politický mandát. Nebo zkuste jejich nové stránky Frank Bold  http://frankbold.org/.

 

Postup je následující:

 

1)    Vypracovat text věcně shodné připomínky k územnímu plánu

 

2)    Vybrat veřejného zástupce

 

3)    V okamžiku zveřejnění projednávaného územního plánu (nyní) na základě  vypracované věcné připomínky vypracovat Námitku k územnímu plánu.

 

4)    Zahájit podpisovou akci na zmocnění veřejného zástupce.

      5)    Podání námitky veřejným zástupcem v termínu.