Na zastupitelstvu 11. září 2013 vyvrcholila a byla popsána situace nesoucí základní rysy činu poškozování věřitele. Zodpovědní lidé nám říkají: „To je v pořádku, jedná se o technickou záležitost.“
 
Podívejme se na tuto "technickou záležitost" z jiného úhlu pohledu, než je nám předkládán představiteli města k tichému souhlasu a nečinnosti všech.

Škoda vnikla městu Říčany špatným hospodařením městské dceřiné spolčenosti Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s., IČO 24129534 ve výši 267.000,- Kč nezaplacením odebraných služeb (nájemného), které bylo nutné přikrýt tzv. kapitálovým zápočtem.

Teorie -obecně prospěšné společnosti jsou společnosti, které mají vykonávat obecně prospěšnou činnost a jsou ze 75% svých příjmů obdarovávány, či jinak dotovány. Většinou zřizovatelem nebo jinými dárci. Tyto dary mají jiný daňový statut a podléhají jiným daňovým sazbám a pravidlům než peníze, či zdroje získané vlastní produkcí, výrobou, či poskytováním služeb.

Z veřejně přístupných informací Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s., má cca 75% svých příjmů právě z oblasti prodeje vlastní produkce výkonů poskytovaných služeb a zboží, pouze cca 25% je příjem z formy darů. Takováto skladba příjmů pro obecně prospěšnou společnost je nepřijatelná a porušuje princip fungování obecně prospěšných společností.  V lidech je vyvoláván klamavý obraz o sociálnosti a prospěšnosti fungující společnosti na komerčním principu. Společnost produkuje většinu zdrojů z vlastní produkce a podle skladby příjmů se jedná o ryze obchodní společnost. Je to kšeft jako kterýkoliv jiný. Pouze je zde obchodováno a podnikáno s městskými penězi s minimálním rizikem. Je zde vytvářen pozitivní mediální obraz představitelů města bez ohledu na jiný úhel pohledu.

Společnost byla založena chybně. Společnost byla založena k jinému účelu, aby se lépe a konkrétně rozhodovala nad tokem informací směrem k občanovi za městské peníze a zdroji za tyto informace vynaloženými nešly klasicky přes městkou účtovou osnovu, rozhodovací procesy, kontrolní mechanizmy. V jistém slova smyslu došlo k odklonu kontroly a toku peněz pod ovládané osoby.

Obecně prospěšné společnosti jsou účetními jednotkami a účtování podléhá jistým pravidlům. Kam a jak bude společnost platit  a hradit za obdržené výkony, služby, výrobky, je vždy na rozhodnutí pověřených osob, čili statutárního orgánu. Ten rozhoduje, komu zaplatí za mzdy, faktury, dodávky, telefony, nájmy a podobně.

Městská společnost Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s., vytvořila v roce 2011 ztrátu na základě dluhu městu Říčany. Utratila více peněz, než měla v peněžence, udělala dluh. To samé udělala i v roce 2012.

To je nepřijatelné, aby pro město takto dělala dluhy a dělala to společnost bez majetku, nyní násilně majetkem vloženým, pochybným, avšak v mezích zákona srozumitelným odůvodněním.

Městská společnost ovládaná statutárním orgánem nesrovnala své účty v roce 2011 a dlužila městu Říčany, protože upřednostnila raději výplatu peněz zaměstnancům, faktur za služby, či výplatu statutárního orgánu, dopustila se jednání mající znaky trestného činu. Není žalobce, není soudce. Takto se nemá hospodařit s městskými penězi obzvlášť, když je to vše pod pokličkou. To samé zodpovědní lidé zopakovali i v roce 2012. Nechápu, jak to mohlo projít auditem, nikdo ze zastupitelů nenamítá ani slůvko.

Kdo z občanů má možnost po dobu minimálně dvou let dlužit bezúročně, bez sankcí, městu Říčany peníze. Když městu nezaplatíte nájem ve stanoveném termínu, během několika měsíců skončíte. Evidentně tady platí jiná pravidla pro město samotné, společnosti zakládané městem a jiná pro občany ve městě žijící i firmy podnikající. Nejsou přece hlavní představitelé města Říčany, právě oni, kteří hlásají, že ke všem se musí přistupovat stejným způsobem. Dlouhé polemiky, někdy i o zcela banálních záležitostech, jsou na zastupitelstvech důkazem.

Divím se, že zastupitelé tyto praktiky pod svým usnesením č.13-08-008 a č.13-08-009 z 11. září kryjí a občany informují zkresleně, pod jiným významem. Vždyť přece statutární orgán Mediálního a komunikační servisu Říčany, o.p.s.,  nemusel zaplatit telefon a vlastní mzdy a městu nemusel vzniknout žádný dluh, protože město by mělo zaplaceno. Představitelé společnosti si mohli vzít půjčku z banky, mohli vložit osobní peníze, když chtějí podnikat a nemají peníze na úhradu dluhů. Nyní se nemusel řešit žádný problém s nedostatkem peněz.

Jenže kdo z nich si nezaplatí výplatu, když jste to vy, kdo o ní rozhoduje, jak dlouho budete volat, když nezaplatíte telefon? Skončíte tak rychle, jak jste začali. On by každý podnikal s městskými penězi, avšak zodpovědnost za chybná rozhodnutí nemá odvahu ani přiznat, ne tak nést následky. Za cizí se dobře podniká, to je každý „King“.

Peněžní hazard, který byl udělán ke vzniku městské společnosti pro získání kontroly nad tokem informací a zdrojů, je neomluvitelný.

Vždy přece zakladatel, jak v roce 2011, tak v roce 2012 mohl dát do společnosti Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. vklad, či dotaci a nemusel vzniknout dluh. Jenže takovéto jednání je těžko obhajitelné před zastupiteli a proto problém dorostl tak daleko. Proč dávat posílení základního kapitálu, když je možné dát normální vklad.

Otázka je jednoduchá, tak jak se základní jmění posiluje, tak se snižuje. Přesto došlo k odklonu peněz a nerovnoměrnému rozdělení závazků. Závazky byly neúměrně přeneseny pouze a výhradně na ovládající společnost a tím došlo k jejímu poškození.

Je to v rozporu s chováním správného hospodáře. Proto i auditor musí, pokud je objektivní, ve zprávě toto zmínit, nikoliv jen informovat o předlužení společnosti a nutnosti získání dalších peněz. Protože společnost má závazky jenom a pouze k ovládající osobě.Zastupitelé města mají dostat informace v přesném stavu i v několika variantách názorů, nejen ten názor, který se zrovna hodí. Bohužel neznalost neomlouvá.

Musíme rozlišovat hospodaření v soukromé společnosti a hospodaření s penězi města Říčany. O to více to platí v podnikání. Společnost Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s., má znaky ryze obchodní společnosti vydávající noviny, prodávající reklamu a služby spojené s cestovním ruchem. Informace, které tato společnost podává, jsou podávány na základě jiných principů, než jsou vydávány obdobné informační měsíčníky jiných obcí. Jak by město zdůvodňovalo například úhradu vysoké faktury za obdržené služby, jak by je reklamovalo. Takto se nemusí nikdo nikomu zodpovídat, když je vše v souladu s obdrženými pokyny od ovládajících osob.

Dochází k odklonu informací ve prospěch ovládajících. Je jen na občanech města, jestli to tak chtějí i nadále, jestli to chtějí platit. Občané tímto ztratili veškerou kontrolu a tu delegovali do rukou osob, které o tomto záměru ve svém volebním programu ani neinformovali.

Když neumí řídit takto malou společnost a dělají takováto závažná pochybení, o kterých se dozvídáme jen náhodou a okrajově z předkládaných konsekvencí, jak asi hospodaří v jiných oblastech? Co nám říkají o jiných oblastech? Můžeme se na to spolehnout?

Práce finančního výboru v této záležitosti je vskutku brilantní. Opravdu má finanční výbor města Říčany takto plnit svoji roli?